دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش تدوین (مقدماتی تا پیشرفته)

توضیحات تدریس

1. Basics of Premiere Pro: Start by introducing the interface and basic functions of Premiere Pro, including how to create a new project, import media, navigate the timeline, and set up sequences. 2. Editing Techniques: Teach essential editing techniques such as trimming clips, using the razor tool, adding and managing markers, and working with multiple tracks. 3. Effects and Transitions: Introduce the effects and transitions available in Premiere Pro, including how to apply and customize them to enhance your videos. 4. Color Correction and Grading: Teach color correction and grading techniques using Premiere Pro's Lumetri Color panel, including adjusting exposure, contrast, saturation, and applying creative looks. 5. Audio Editing: Cover audio editing techniques such as adjusting levels, applying audio effects, using keyframes, and working with audio tracks and channels. 6. Titles and Graphics: Teach how to create titles and graphics using Premiere Pro's Essential Graphics panel, including adding text, shapes, logos, and animations. 7. Motion Graphics and Visual Effects: Introduce basic motion graphics and visual effects techniques using Premiere Pro's built-in tools, including keyframing, motion tracking, and applying effects. 8. Advanced Editing Techniques: Cover more advanced editing techniques such as multi-camera editing, nested sequences, and using the trim mode for precise editing. 9. Workflow and Organization: Teach how to optimize your workflow and keep your project organized using Premiere Pro's project panel, bins, and metadata. 10. Exporting and Sharing: Cover the different options for exporting your finished videos from Premiere Pro, including file formats, resolution, and compression settings, as well as sharing videos on social media and video hosting platforms. 11. Troubleshooting and Tips: Share troubleshooting tips and techniques for common issues in Premiere Pro, as well as best practices for efficient and effective video editing. 12. Practice Projects: Provide practice projects that allow students to apply what they've learned and gain hands-on experience using Premiere Pro, such as editing short videos, creating a montage, or building a motion graphics sequence


توضیحات تدریس

1. Basics of Premiere Pro: Start by introducing the interface and basic functions of Premiere Pro, including how to create a new project, import media, navigate the timeline, and set up sequences. 2. Editing Techniques: Teach essential editing techniques such as trimming clips, using the razor tool, adding and managing markers, and working with multiple tracks. 3. Effects and Transitions: Introduce the effects and transitions available in Premiere Pro, including how to apply and customize them to enhance your videos. 4. Color Correction and Grading: Teach color correction and grading techniques using Premiere Pro's Lumetri Color panel, including adjusting exposure, contrast, saturation, and applying creative looks. 5. Audio Editing: Cover audio editing techniques such as adjusting levels, applying audio effects, using keyframes, and working with audio tracks and channels. 6. Titles and Graphics: Teach how to create titles and graphics using Premiere Pro's Essential Graphics panel, including adding text, shapes, logos, and animations. 7. Motion Graphics and Visual Effects: Introduce basic motion graphics and visual effects techniques using Premiere Pro's built-in tools, including keyframing, motion tracking, and applying effects. 8. Advanced Editing Techniques: Cover more advanced editing techniques such as multi-camera editing, nested sequences, and using the trim mode for precise editing. 9. Workflow and Organization: Teach how to optimize your workflow and keep your project organized using Premiere Pro's project panel, bins, and metadata. 10. Exporting and Sharing: Cover the different options for exporting your finished videos from Premiere Pro, including file formats, resolution, and compression settings, as well as sharing videos on social media and video hosting platforms. 11. Troubleshooting and Tips: Share troubleshooting tips and techniques for common issues in Premiere Pro, as well as best practices for efficient and effective video editing. 12. Practice Projects: Provide practice projects that allow students to apply what they've learned and gain hands-on experience using Premiere Pro, such as editing short videos, creating a montage, or building a motion graphics sequence


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی