دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی متلب آموزش سیستم استنتاج فازی (ANFIS)

آموزش سیستم استنتاج فازی (ANFIS)

توضیحات تدریس

• با مفهوم تصمیم گیری فازی آشنا شویم • پیشینه منطق فازی • خصوصیات منطق فازی • محدودیت های منطق فازی • دلایل استفاده از منطق فازی • ساختار منطق فازی • شباهت های منطق فازی با نظریه احتمال • تفاوت های منطق فازی با نظریه احتمال • مفهوم مجموعه های فازی • توابع عضویت کاربردی در منطق فازی • با انواع معادلات حاکم بر منطق فازی آشنا شویم • تعاریف مرتبط با مجموعه های فازی • آشنایی با عملگرهای فازی • توصیف سیستم استنتاج فازی • نحوهء فازی سازی داده های ورودی را بیاموزیم • تولید قوانین فازی چگونه صورت می پذیرد • با متد مربوط به استخراج خروجی از قوانین فازی تولیدی آشنا شویم • ترکیب توابع عضویت خروجی ها جهت اتخاذ نتیجه نهایی • غیر فازی سازی تابع عضویت تجمیع شده پارامتر خروجی • نحوه ساخت سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب • آشنایی با سیستم ممدانی • آشنایی با سیستم سوگنو • مزایای مدل ممدانی • مزایای مدل سوگنو • ساخت سیستم فازی ممدانی در متلب • متدها و Property های سیستم ممدانی • پارامترهای خروجی سیستم ممدانی کدامند • استخراج درجه عضویت متناسب با ترکیب بردارهای ورودی • استخراج تابع عضویت کلی سیستم فازی ممدانی • ارائه غیر فازی مرتبط با تابع عضویت تجمیع شده در سیستم فازی ممدانی • نحوه تعریف یک مقدار فازی • انواع توابع عضویت کاربردی در محیط نرم افزار متلب • تعیین درجه عضویت متناسب با یک مقدار مشخص • اضافه نمودن متغیر ورودی • اضافه نمودن متغیر خروجی • حذف متغیر ورودی • حذف متغیر خروجی • اضافه نمودن قوانین حاکم بر سیستم • استفاده از عبارات زبانی • استفاده از نماد ها • استفاده از مقادیر عددی • تعریف قوانین با استفاده از مقادیر رشته ای • استفاده از عبارات ریاضی • معرفی قوانین تعریف شده برای برنامه • اضافه نمودن توابع عضویت به برنامه • معرفی انواع توابع متنوع موجود در محیط متلب جهت استنتاج فازی • نحوه حذف توابع عضویت • ترسیم توابع عضویت در یک سیستم فازی • ارزیابی سیستم فازی ساخته شده • ذخیره نمودن سیستم فازی ارزیابی شده • چرا از تولباکس فازی در محیط متلب استفاده نمی کنیم • با توابع گوناگون جهت ساخت سیستم فازی سوگنو آشنا شویم • متد ها و Property های مهم جهت ساخت سیستم سوگنو را شناسایی کنیم • اخذ خروجی از سیستم سوگنو • نحوه اضافه نمودن متغیرهای ورودی و خروجی به همراه مشخصات فازی آن در سیستم سوگنو • اضافه یا خذف نمودن متغیرها در سیستم سوگنو • اضافه و حذف نمودن توابع عضویت در سیستم سوگنو • تبدیل سیستم ممدانی به سوگنو • با تابع genfis آشنا شویم • نحوه تعریف و تشکیل پارامترهای ورودی genfis • مراحل دسته بندی داده ها با استفاده از متد subtractive clustering • روش خوشه بندی c-mean فازی • بحث جامع در خصوص پارامترهای ورودی ـ خروجی از تابع FCM • ساخت سیستم استنتاج فازی با استفاده از روش خوشه بندی فازی را بیاموزیم • آموزش سیستم فازی با استفاده از ANFIS • با روش یادگیری تطبیقی عصبی آشنا شویم • کالبد شکافی پیکره سیستم های فازی عصبی • ساختار لایه های مدل ANFIS با توابع عضویت چندگانه • تعیین بهترین مقادیر مرتبط با پارامترهای توابع عضویت متغییرهای ورودی به ساختار مدل ANFIS • تعیین بهترین مقادیر مرتبط با پارامترهای توابع عضویت ضرایب توابع خطی متغییر خروجی از ساختار مدل ANFIS • دستورات متلب جهت پیاده سازی و ساخت مدل ANFIS • متد ها و Property های مهم موجود در توابع کاربردی ساختار ANFIS • بهینه کردن پارامترهای مدل فازی • صحت سنجی نتایج خروجی از ANFIS • نحوه تهیه مدل ANFIS با استفاده از تولباکس مربوطه • مثال1:/ مدلسازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی میزان آبدهی ایستگاه هیدرومتری واقع در خروجی حوضه • مثال2:/ دسته بندی کاهشی داده ها به منظور تعیین مرکز و بازه تأثیر هر دسته در سیستم آبرسانی شهری • مثال3:/ استفاده از روش خوشه بندی فازی به منظور دسته بندی ایستگاه های هواشناسی در کلاس های مختلف و تعیین درجه عضویت هر ایستگاه ها به همراه تصویر سازی نموداری • مثال 4:/ شبیه سازی معادلات غیرخطی پیچیده با استفاده از مدل فازی ـ عصبی و تشریح نتایج موجود با دو روش صحت سنجی پیوسته و تصادفی


توضیحات تدریس

• با مفهوم تصمیم گیری فازی آشنا شویم • پیشینه منطق فازی • خصوصیات منطق فازی • محدودیت های منطق فازی • دلایل استفاده از منطق فازی • ساختار منطق فازی • شباهت های منطق فازی با نظریه احتمال • تفاوت های منطق فازی با نظریه احتمال • مفهوم مجموعه های فازی • توابع عضویت کاربردی در منطق فازی • با انواع معادلات حاکم بر منطق فازی آشنا شویم • تعاریف مرتبط با مجموعه های فازی • آشنایی با عملگرهای فازی • توصیف سیستم استنتاج فازی • نحوهء فازی سازی داده های ورودی را بیاموزیم • تولید قوانین فازی چگونه صورت می پذیرد • با متد مربوط به استخراج خروجی از قوانین فازی تولیدی آشنا شویم • ترکیب توابع عضویت خروجی ها جهت اتخاذ نتیجه نهایی • غیر فازی سازی تابع عضویت تجمیع شده پارامتر خروجی • نحوه ساخت سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب • آشنایی با سیستم ممدانی • آشنایی با سیستم سوگنو • مزایای مدل ممدانی • مزایای مدل سوگنو • ساخت سیستم فازی ممدانی در متلب • متدها و Property های سیستم ممدانی • پارامترهای خروجی سیستم ممدانی کدامند • استخراج درجه عضویت متناسب با ترکیب بردارهای ورودی • استخراج تابع عضویت کلی سیستم فازی ممدانی • ارائه غیر فازی مرتبط با تابع عضویت تجمیع شده در سیستم فازی ممدانی • نحوه تعریف یک مقدار فازی • انواع توابع عضویت کاربردی در محیط نرم افزار متلب • تعیین درجه عضویت متناسب با یک مقدار مشخص • اضافه نمودن متغیر ورودی • اضافه نمودن متغیر خروجی • حذف متغیر ورودی • حذف متغیر خروجی • اضافه نمودن قوانین حاکم بر سیستم • استفاده از عبارات زبانی • استفاده از نماد ها • استفاده از مقادیر عددی • تعریف قوانین با استفاده از مقادیر رشته ای • استفاده از عبارات ریاضی • معرفی قوانین تعریف شده برای برنامه • اضافه نمودن توابع عضویت به برنامه • معرفی انواع توابع متنوع موجود در محیط متلب جهت استنتاج فازی • نحوه حذف توابع عضویت • ترسیم توابع عضویت در یک سیستم فازی • ارزیابی سیستم فازی ساخته شده • ذخیره نمودن سیستم فازی ارزیابی شده • چرا از تولباکس فازی در محیط متلب استفاده نمی کنیم • با توابع گوناگون جهت ساخت سیستم فازی سوگنو آشنا شویم • متد ها و Property های مهم جهت ساخت سیستم سوگنو را شناسایی کنیم • اخذ خروجی از سیستم سوگنو • نحوه اضافه نمودن متغیرهای ورودی و خروجی به همراه مشخصات فازی آن در سیستم سوگنو • اضافه یا خذف نمودن متغیرها در سیستم سوگنو • اضافه و حذف نمودن توابع عضویت در سیستم سوگنو • تبدیل سیستم ممدانی به سوگنو • با تابع genfis آشنا شویم • نحوه تعریف و تشکیل پارامترهای ورودی genfis • مراحل دسته بندی داده ها با استفاده از متد subtractive clustering • روش خوشه بندی c-mean فازی • بحث جامع در خصوص پارامترهای ورودی ـ خروجی از تابع FCM • ساخت سیستم استنتاج فازی با استفاده از روش خوشه بندی فازی را بیاموزیم • آموزش سیستم فازی با استفاده از ANFIS • با روش یادگیری تطبیقی عصبی آشنا شویم • کالبد شکافی پیکره سیستم های فازی عصبی • ساختار لایه های مدل ANFIS با توابع عضویت چندگانه • تعیین بهترین مقادیر مرتبط با پارامترهای توابع عضویت متغییرهای ورودی به ساختار مدل ANFIS • تعیین بهترین مقادیر مرتبط با پارامترهای توابع عضویت ضرایب توابع خطی متغییر خروجی از ساختار مدل ANFIS • دستورات متلب جهت پیاده سازی و ساخت مدل ANFIS • متد ها و Property های مهم موجود در توابع کاربردی ساختار ANFIS • بهینه کردن پارامترهای مدل فازی • صحت سنجی نتایج خروجی از ANFIS • نحوه تهیه مدل ANFIS با استفاده از تولباکس مربوطه • مثال1:/ مدلسازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی میزان آبدهی ایستگاه هیدرومتری واقع در خروجی حوضه • مثال2:/ دسته بندی کاهشی داده ها به منظور تعیین مرکز و بازه تأثیر هر دسته در سیستم آبرسانی شهری • مثال3:/ استفاده از روش خوشه بندی فازی به منظور دسته بندی ایستگاه های هواشناسی در کلاس های مختلف و تعیین درجه عضویت هر ایستگاه ها به همراه تصویر سازی نموداری • مثال 4:/ شبیه سازی معادلات غیرخطی پیچیده با استفاده از مدل فازی ـ عصبی و تشریح نتایج موجود با دو روش صحت سنجی پیوسته و تصادفی


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی