دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی متلب آموزش طراحی شبکه عصبی مصنوعی در متلب

آموزش طراحی شبکه عصبی مصنوعی در متلب

توضیحات تدریس

• با مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی آشنا شویم • اجزاء اصلی شبکه های عصبی را شاسایی کنیم • مقایسه شبکه های عصبی مغز با شبکه های عصبی مصنوعی • ویژگی های اساسی شبکه های عصبی مصنوعی • اجزاء نرون از نمای نزدیک • مفهوم وزن و Bias در شبکه های عصبی مصنوعی • مفهوم تابع محرک چیست • با توابع محرک پرکاربرد در مهندسی آب و علوم محیطی آشنا شویم • مکان ظهور توابع محرک را شناسایی کنیم • کاربرد شبکه های عصبی استاتیکی در مهندسی آب • بحث در خصوص انواع مختلف شبکه های عصبی استاتیکی (پرسپترون، تطبیقی، شعاعی و ...) • انواع شبکه های عصبی دینامیک را به خدمت بگیریم • Recurrent Neural Network • Input Delay Neural Network • Time Delay Neural Network • Time Delay Recurrent Neural Network • Supervised Neural Network • Non – Supervised Neural Network • Pass Training • Random Training • Batch Training • مفهوم شبکه های عصبی دینامیکی سری یا موازی • نحوه آموزش شبکه های دو لایه • تحلیل اولیه داده ها جهت تخصیص ورودی های شبکه عصبی مصنوعی • دسته بندی داده های ورودی چگونه انجام می شود • مفاهیم train، calibration و verification • دلایل و متدهای نرمال سازی ورودی • معماری شبکه عصبی • الگوریتم های آموزش شبکه عصبی • انواع شاخص های خطا جهت برآورد Performance شبکه عصبی • با انواع معیار های توقف آموزش و پرورش شبکه عصبی آشنا شویم • پارامترهای معماری شبکه عصبی و نحوه تنظیم آنها • نمایش اجزاء شبکه عصبی • تعیین Structure شبکه عصبی مصنوعی از نمای نزدیک • با مفهوم تکرار در پروسهء پردازش داده ها بیشتر آشنا شویم • عناصر ورودی و خروجی چگونه معرفی می شوند • مفهوم set داده و تفاوت آن با پارامترهای ورودی و خروجی • قرائت وزن و Bias خروجی لایه های مخفی • پردازش متوالی داده های ورودی / خروجی جهت تربیت شبکه عصبی مصنوعی • پردازش تصادفی داده های ورودی / خروجی جهت تربیت شبکه عصبی مصنوعی • انتخاب توابع مناسب جهت تعیین وزن داده های ورودی به هر لایه • تولید وزن اوّلیه جهت تخصیص به ورودی هر یک از لایه های مخفی • با الگوریتم تعیین وزن لایه ها، دسته بندی های موجود و محدودیت های فی ما بین آشنا شویم • اجزاء مختلف تابع train را شناسایی کنیم • مفهوم تأخیر ورودی به لایه های مخفی چیست و چه انواعی دارد • ماهیت ابعاد مختلف زمان تأخیر و تفاوت های آن در شبکه های استاتیک و دینامیک • نحوه مواجهه با داده های مفقوده (NaN) در بخش ورود داده ها به شبکه عصبی مصنوعی • نکاتی در خصوص بردار خروجی از شبکه عصبی مصنوعی • روش حرفه ای تعیین تعداد نرون در هر یک از لایه های مخفی • طبقه بندی ارزش داده های خروجی بر اساس source و منبع دریافت داده ها • نحوه ذخیره مدل train شده بصورت خودکار با زمان بندی دلخواه • شبکه های عصبی دینامیکی • معماری یک شبکه دینامیک چگونه صورت می گیرد • طراحی Structure شبکه های دینامیک با بیش از یک لایه ورودی • طراحی Structure شبکه های دینامیک با بیش از یک لایه خروجی • طراحی Structure شبکه های دینامیک با تأخیر لایه • طراحی Structure شبکه های دینامیک با تأخیر ورودی • مفهوم زمان در سری زمانی های مورد تحلیل توسط شبکه های عصبی مصنوعی • تعیین دقیق اجزاء سری های زمانی • معرفی تأخیر ورودی از لایه های مخفی در عصبی دینامیک • تعیین دقیق وزن و Bias با استفاده از حلقه های تکرار • تعیین دقیق تعداد نرون لایه های مخفی در شبکه های دینامیک یک لایه و چند لایه • همگام سازی وزن، Bias و تعداد نرون در لایه های مخفی به دقیق ترین شکل ممکن • دسته بندی حرفه ای داده ها در شبکه های دینامیک • استاندارد کردن ورودی / خروجی در شبکه عصبی دینامیک را بیاموزیم • دسته بندی نتایج خروجی و تعیین میزان خطای مربوطه • ترسیم نمودار خروجی در شبکه های عصبی دینامیک چگونه صورت می گیرد • با انواع شبکه های عصبی آماده در محیط متلب آشنا شویم • تفاوت ساختاری شبکه های عصبی آماده در چیست • بحث در خصوص انتخاب نوع مدل • مقایسه شبکه عصبی custom و شبکه های عصبی آماده • با شبکه ADALINE آشنا شویم • تحلیل ساختار شبکه عصبی ADALINE • تحلیل شرایطی که شبکه ADALINE مناسب ترین گزینه است (تحلیل عملکرد) • معادلات حاکم بر روند انجام محاسبات در شبکه ADALINE را بررسی کنیم • الگوریتم آموزش شبکه عصبی ADALINE • روند اصلاح مقادیر وزن و Bias در شبکه ADALINE • نحوه تعریف پارامترهای موجود در شبکه ADALINE • تعیین مناسب ترین نرخ یادگیری شبکه عصبی بر اساس وضعیت داده های ورودی • با ساده ترین و کارآمد ترین شکل تعریف تأخیر در لایه آشنا شویم • تحلیل وضعیت داده های تأخیر یافته • انتخاب وزن و Bias بهینه برای شبکه های عصبی چگونه ممکن خواهد بود • شبکه های عصبی ADALINE با فیلتر تطبیقی • مفهوم(TDL) Tapped Delay Line چیست • با نحوه انجام محاسبات در شبکه عصبی ADALINE تطبیقی آشنا شویم • نحوه آموزش و تربیت شبکه عصبی ADALINE تطبیقی • با شبکه های عصبی پیشخور آشنا شویم • نحوه استفاده از شبکه های عصبی Feedforward به منظور داده کاوی • شبکه های عصبی پیشخور در عمل • با کاربرد عملی انواع گوناگون شبکه های عصبی پیشخور آشنا شویم • معماری شبکه های عصبی آماده • انواع مختلف متدهای آموزش و پرورش شبکه های عصبی آماده کدامند • آشنایی با شبکه های Perceptron • با کاربرد و نحوه استفاده از شبکه های MLP آشنا شویم • معماری شبکه عصبی Perceptron را بیاموزیم • با الگوریتم آموزش شبکه های Perceptron آشنا شویم • برنامه نویسی جهت ایجاد الگوریتم آموزش شبکه Perceptron تا رسیدن به خطای صفر • پیاده سازی اجزاء الگوریتم learnp در عمل • معرفی گام به گام قانون یادگیری Perceptron • معادلات کاربردی Perceptron • کدینگ روند train شبکه Perceptron برای تعداد دلخواهی از ورودی ها (Customized training) • استفاده از شبکه عصبی برای Pattern Recognition با n تعداد خروجی • آشنایی با trainscg • مفهوم Cross Entropy چیست (معادلات و محاسبات) • اجزاء تابع crossentropy در متلب • نحوه ممانعت از overfitting در زمان استفاده از patternnet • با شبکه های عصبی RBF آشنا شویم (RBFNN) • ساختار شبکه عصبی تابع پایه شعاعی از نمای نزدیک • الگوریتم انجام محاسبات در RBF چیست • توصیف تابع محرک شبکه عصبی RBF • نکات مربوط به تعیین میزان پارامتر هموار ساز در شبکه تابع پایه شعاعی • نحوه ساخت شبکه RBF در محیط متلب • نحوه تعیین بازه مناسب برای مقدار spread • ترفند محاسبه مقادیر وزن و Bias لایه خروجی • تکنیک کاربردی جهت ممانعت از over-training در شبکه RBF • نقاط ضعف شبکه RBF را شناسایی کنیم • توصیف ماهیت PCA • چگونه می توان از PCA در طبقه بندی و پهنه بندی داده ها استفاده نمود • متد PCA بر مبنای چه اصولی عمل می کند • کاهش ابعاد مسئله بدون کاهش دقت تحلیل را بیاموزیم • رویکرد آنالیز مولفه اصلی چه محدودیت هایی دارد • تحت کدام شرایط بهتر است تا از متد آنالیز فاکتور (PFA) استفاده کنیم • با نحوه کدنویسی و کاربرد ضریب KMO آشنا شویم • منظور از مولفه اصلی چیست و چگونه ایجاد می شود • با الگوریتم PCA به تفکیک مراتب آشنا شویم • بردار ویژه و مقدار ویژه چگونه تولید می شود • بحث در خصوص انواع Rotation بر روی بردارهای ویژه • پیاده سازی چرخش varimax در نرم افزار متلب • کار با متد آنالیز فاکتور در نرم افزار متلب (PFA) • نکات کلیدی آنالیز مولفه ها و فاکتورهای اصلی را شناسایی کنیم • اهمیت داده های مورد بررسی با توجه به میزان واریانس فاکتورهای تولید شده • تعیین اِلِمان های کلیدی با استفاده از نمودار مربوط به بردار ویژه • اجزاء تابع PCA در نرم افزار متلب • با انواع Name - Value های کاربردی تابع PCA آشنا شویم • توصیف مدل های خود سازمانده • انواع توپولوژی در شبکه SOM • با ساختار شبکه های رقابتی آشنا شویم • تفاوت شاخص تابع محرک SOM با دیگر توابع محرک • الگوریتم شبیه سازی مدل SOM • نحوه به روز رسانی وزن و Bias در شبکه های SOM • دلایل استفاده از تابع توزیع گوسی در مدل SOM • با مفاهیمی همچون نرون غالب و شعاع تأثیر نرون برنده آشنا شویم • نکات ضروری در خصوص آموزش شبکه های SOM • با کاربرد مهم Bias در شبکه SOM آشنا شده و کاربرد دوگانه آنرا بیاموزیم • نحوه کلاسه بندی و پهنه بندی داده ها با متدهای دستی • نحوه کلاسه بندی و پهنه بندی داده ها با توابع متلب • تولید یک شبکه رقابتی با استفاده از تابع selforgmap • با مفهوم و کاربرد Dimension آشنا شویم • تابع توپولوژی به چه معناست و چه انواعی دارد • در چه شرایطی نیاز به تعریف Bias نداریم • توابع فاصله را شناسایی کرده و کاربرد کلیه توابع فاصله را بیاموزیم • مدیریت خروجی ها جهت تعیین تعداد کلاس های مناسب • ایجاد گراف های چشم نواز با توجه به مفهوم نرون فعال و مرده


توضیحات تدریس

• با مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی آشنا شویم • اجزاء اصلی شبکه های عصبی را شاسایی کنیم • مقایسه شبکه های عصبی مغز با شبکه های عصبی مصنوعی • ویژگی های اساسی شبکه های عصبی مصنوعی • اجزاء نرون از نمای نزدیک • مفهوم وزن و Bias در شبکه های عصبی مصنوعی • مفهوم تابع محرک چیست • با توابع محرک پرکاربرد در مهندسی آب و علوم محیطی آشنا شویم • مکان ظهور توابع محرک را شناسایی کنیم • کاربرد شبکه های عصبی استاتیکی در مهندسی آب • بحث در خصوص انواع مختلف شبکه های عصبی استاتیکی (پرسپترون، تطبیقی، شعاعی و ...) • انواع شبکه های عصبی دینامیک را به خدمت بگیریم • Recurrent Neural Network • Input Delay Neural Network • Time Delay Neural Network • Time Delay Recurrent Neural Network • Supervised Neural Network • Non – Supervised Neural Network • Pass Training • Random Training • Batch Training • مفهوم شبکه های عصبی دینامیکی سری یا موازی • نحوه آموزش شبکه های دو لایه • تحلیل اولیه داده ها جهت تخصیص ورودی های شبکه عصبی مصنوعی • دسته بندی داده های ورودی چگونه انجام می شود • مفاهیم train، calibration و verification • دلایل و متدهای نرمال سازی ورودی • معماری شبکه عصبی • الگوریتم های آموزش شبکه عصبی • انواع شاخص های خطا جهت برآورد Performance شبکه عصبی • با انواع معیار های توقف آموزش و پرورش شبکه عصبی آشنا شویم • پارامترهای معماری شبکه عصبی و نحوه تنظیم آنها • نمایش اجزاء شبکه عصبی • تعیین Structure شبکه عصبی مصنوعی از نمای نزدیک • با مفهوم تکرار در پروسهء پردازش داده ها بیشتر آشنا شویم • عناصر ورودی و خروجی چگونه معرفی می شوند • مفهوم set داده و تفاوت آن با پارامترهای ورودی و خروجی • قرائت وزن و Bias خروجی لایه های مخفی • پردازش متوالی داده های ورودی / خروجی جهت تربیت شبکه عصبی مصنوعی • پردازش تصادفی داده های ورودی / خروجی جهت تربیت شبکه عصبی مصنوعی • انتخاب توابع مناسب جهت تعیین وزن داده های ورودی به هر لایه • تولید وزن اوّلیه جهت تخصیص به ورودی هر یک از لایه های مخفی • با الگوریتم تعیین وزن لایه ها، دسته بندی های موجود و محدودیت های فی ما بین آشنا شویم • اجزاء مختلف تابع train را شناسایی کنیم • مفهوم تأخیر ورودی به لایه های مخفی چیست و چه انواعی دارد • ماهیت ابعاد مختلف زمان تأخیر و تفاوت های آن در شبکه های استاتیک و دینامیک • نحوه مواجهه با داده های مفقوده (NaN) در بخش ورود داده ها به شبکه عصبی مصنوعی • نکاتی در خصوص بردار خروجی از شبکه عصبی مصنوعی • روش حرفه ای تعیین تعداد نرون در هر یک از لایه های مخفی • طبقه بندی ارزش داده های خروجی بر اساس source و منبع دریافت داده ها • نحوه ذخیره مدل train شده بصورت خودکار با زمان بندی دلخواه • شبکه های عصبی دینامیکی • معماری یک شبکه دینامیک چگونه صورت می گیرد • طراحی Structure شبکه های دینامیک با بیش از یک لایه ورودی • طراحی Structure شبکه های دینامیک با بیش از یک لایه خروجی • طراحی Structure شبکه های دینامیک با تأخیر لایه • طراحی Structure شبکه های دینامیک با تأخیر ورودی • مفهوم زمان در سری زمانی های مورد تحلیل توسط شبکه های عصبی مصنوعی • تعیین دقیق اجزاء سری های زمانی • معرفی تأخیر ورودی از لایه های مخفی در عصبی دینامیک • تعیین دقیق وزن و Bias با استفاده از حلقه های تکرار • تعیین دقیق تعداد نرون لایه های مخفی در شبکه های دینامیک یک لایه و چند لایه • همگام سازی وزن، Bias و تعداد نرون در لایه های مخفی به دقیق ترین شکل ممکن • دسته بندی حرفه ای داده ها در شبکه های دینامیک • استاندارد کردن ورودی / خروجی در شبکه عصبی دینامیک را بیاموزیم • دسته بندی نتایج خروجی و تعیین میزان خطای مربوطه • ترسیم نمودار خروجی در شبکه های عصبی دینامیک چگونه صورت می گیرد • با انواع شبکه های عصبی آماده در محیط متلب آشنا شویم • تفاوت ساختاری شبکه های عصبی آماده در چیست • بحث در خصوص انتخاب نوع مدل • مقایسه شبکه عصبی custom و شبکه های عصبی آماده • با شبکه ADALINE آشنا شویم • تحلیل ساختار شبکه عصبی ADALINE • تحلیل شرایطی که شبکه ADALINE مناسب ترین گزینه است (تحلیل عملکرد) • معادلات حاکم بر روند انجام محاسبات در شبکه ADALINE را بررسی کنیم • الگوریتم آموزش شبکه عصبی ADALINE • روند اصلاح مقادیر وزن و Bias در شبکه ADALINE • نحوه تعریف پارامترهای موجود در شبکه ADALINE • تعیین مناسب ترین نرخ یادگیری شبکه عصبی بر اساس وضعیت داده های ورودی • با ساده ترین و کارآمد ترین شکل تعریف تأخیر در لایه آشنا شویم • تحلیل وضعیت داده های تأخیر یافته • انتخاب وزن و Bias بهینه برای شبکه های عصبی چگونه ممکن خواهد بود • شبکه های عصبی ADALINE با فیلتر تطبیقی • مفهوم(TDL) Tapped Delay Line چیست • با نحوه انجام محاسبات در شبکه عصبی ADALINE تطبیقی آشنا شویم • نحوه آموزش و تربیت شبکه عصبی ADALINE تطبیقی • با شبکه های عصبی پیشخور آشنا شویم • نحوه استفاده از شبکه های عصبی Feedforward به منظور داده کاوی • شبکه های عصبی پیشخور در عمل • با کاربرد عملی انواع گوناگون شبکه های عصبی پیشخور آشنا شویم • معماری شبکه های عصبی آماده • انواع مختلف متدهای آموزش و پرورش شبکه های عصبی آماده کدامند • آشنایی با شبکه های Perceptron • با کاربرد و نحوه استفاده از شبکه های MLP آشنا شویم • معماری شبکه عصبی Perceptron را بیاموزیم • با الگوریتم آموزش شبکه های Perceptron آشنا شویم • برنامه نویسی جهت ایجاد الگوریتم آموزش شبکه Perceptron تا رسیدن به خطای صفر • پیاده سازی اجزاء الگوریتم learnp در عمل • معرفی گام به گام قانون یادگیری Perceptron • معادلات کاربردی Perceptron • کدینگ روند train شبکه Perceptron برای تعداد دلخواهی از ورودی ها (Customized training) • استفاده از شبکه عصبی برای Pattern Recognition با n تعداد خروجی • آشنایی با trainscg • مفهوم Cross Entropy چیست (معادلات و محاسبات) • اجزاء تابع crossentropy در متلب • نحوه ممانعت از overfitting در زمان استفاده از patternnet • با شبکه های عصبی RBF آشنا شویم (RBFNN) • ساختار شبکه عصبی تابع پایه شعاعی از نمای نزدیک • الگوریتم انجام محاسبات در RBF چیست • توصیف تابع محرک شبکه عصبی RBF • نکات مربوط به تعیین میزان پارامتر هموار ساز در شبکه تابع پایه شعاعی • نحوه ساخت شبکه RBF در محیط متلب • نحوه تعیین بازه مناسب برای مقدار spread • ترفند محاسبه مقادیر وزن و Bias لایه خروجی • تکنیک کاربردی جهت ممانعت از over-training در شبکه RBF • نقاط ضعف شبکه RBF را شناسایی کنیم • توصیف ماهیت PCA • چگونه می توان از PCA در طبقه بندی و پهنه بندی داده ها استفاده نمود • متد PCA بر مبنای چه اصولی عمل می کند • کاهش ابعاد مسئله بدون کاهش دقت تحلیل را بیاموزیم • رویکرد آنالیز مولفه اصلی چه محدودیت هایی دارد • تحت کدام شرایط بهتر است تا از متد آنالیز فاکتور (PFA) استفاده کنیم • با نحوه کدنویسی و کاربرد ضریب KMO آشنا شویم • منظور از مولفه اصلی چیست و چگونه ایجاد می شود • با الگوریتم PCA به تفکیک مراتب آشنا شویم • بردار ویژه و مقدار ویژه چگونه تولید می شود • بحث در خصوص انواع Rotation بر روی بردارهای ویژه • پیاده سازی چرخش varimax در نرم افزار متلب • کار با متد آنالیز فاکتور در نرم افزار متلب (PFA) • نکات کلیدی آنالیز مولفه ها و فاکتورهای اصلی را شناسایی کنیم • اهمیت داده های مورد بررسی با توجه به میزان واریانس فاکتورهای تولید شده • تعیین اِلِمان های کلیدی با استفاده از نمودار مربوط به بردار ویژه • اجزاء تابع PCA در نرم افزار متلب • با انواع Name - Value های کاربردی تابع PCA آشنا شویم • توصیف مدل های خود سازمانده • انواع توپولوژی در شبکه SOM • با ساختار شبکه های رقابتی آشنا شویم • تفاوت شاخص تابع محرک SOM با دیگر توابع محرک • الگوریتم شبیه سازی مدل SOM • نحوه به روز رسانی وزن و Bias در شبکه های SOM • دلایل استفاده از تابع توزیع گوسی در مدل SOM • با مفاهیمی همچون نرون غالب و شعاع تأثیر نرون برنده آشنا شویم • نکات ضروری در خصوص آموزش شبکه های SOM • با کاربرد مهم Bias در شبکه SOM آشنا شده و کاربرد دوگانه آنرا بیاموزیم • نحوه کلاسه بندی و پهنه بندی داده ها با متدهای دستی • نحوه کلاسه بندی و پهنه بندی داده ها با توابع متلب • تولید یک شبکه رقابتی با استفاده از تابع selforgmap • با مفهوم و کاربرد Dimension آشنا شویم • تابع توپولوژی به چه معناست و چه انواعی دارد • در چه شرایطی نیاز به تعریف Bias نداریم • توابع فاصله را شناسایی کرده و کاربرد کلیه توابع فاصله را بیاموزیم • مدیریت خروجی ها جهت تعیین تعداد کلاس های مناسب • ایجاد گراف های چشم نواز با توجه به مفهوم نرون فعال و مرده


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی